Hopp til innholdet

Om oss

Formål
Den lutherske kirke i Norge eksisterer for å plante og veilede menigheter som ved Ord og sakrament kan hjelpe kirkens medlemmer og deres barn til å vokse i troen på Jesus. Vi vil føre mennesker i eget og andre land til tro på Jesus og derigjennom hjelpe til med å plante nye menigheter.

Bibelen:
Vi tror at Bibelen, Det gamle testamente og Det nye testamente er troverdige og ufeilbarlige ord fra Gud, inspirert av Den Hellige Ånd, og skrevet av profeter og apostler utpekt av Gud. Bibelen er vår eneste kilde og rettesnor for tro, lære og liv.

Kirkens gamle bekjennelser:
Vi bekjenner vår kristne tro slik den er uttrykt i den apostoliske, nicenske og athanasianske trosbekjennelse.

Den lutherske bekjennelse:
Vi bekjenner læren om evangeliet slik den ble restaurert for kirken i reformasjonen og uttrykt gjennom Luthers lille katekisme og den augsburgske bekjennelse. I ethvert spørsmål om tolkning av disse to dokumenter, skal Concordieboken benyttes som autoritativ tolkningshjelp.

Ordninger:
Den lutherske kirke i Norge er en kirke med en ordnet tjeneste for ord og sakrament slik det skal være i en luthersk kirke – en prest eller pastor. Prestetjenesten er en av tjenestene/ nådegavene i menigheten og der vi trenger alle i menigheten involvert med de evner og bidrag som de vil og kan bruke i felleskapet. Derfor oppmuntrer vi alle til å bli medarbeidere utfra den utrustning den enkelte har. Vi er fortsatt et lite kirkesamfunn uten mange ansatte. Det betyr at arbeidet bæres av gaver og frivillig tjeneste. (Les mer om vårt presteutdanningsprogram www.ad-fontes.no)