Gudstjenesteliturgi uten nattverd

Nedenfor ser du gudstjenesteliturgi ved gudstjeneste i LKN som er uten nattverd. Normalt ferier vi alle gudstjenester med nattverd (Se liturgi for dette her), men ved lekmannsgudstjeneste og ved nettsendinger der menigheten ikke er tilstede (f.eks. under nedstenging av smittevernhensyn) utgår nattverdsdelen. Det er også enkelte andre mindre justeringer. Dersom du foretrekker fysisk utgave har vi en pdf-utgave som du kan trykke ut.

Søndagens lese- og prekentekster finner du på søndagenstekst.no.

Preludium

Kort preludium der man har mulighet for det.

Inngangsord

Presten hilser menigheten med:
L: Guds fred! (Fil 4,7)
eller
L: Fred være med dere (Luk 24,36)

Påskedag:
L: Jesus Kristus er oppstanden! (Luk 24,6)
M: Ja, han er sannelig oppstanden! (Luk 24, 36)

Inngangsbønn

Bønn for gudstjenesten ved en menighetsdeltaker:

L: Herre! Vi er nå samlet for å ta imot dine gaver i ord og sakrament. Vi vil høre hva du, Gud, vår far og skaper, du, Herre Jesus, vår frelser, du Hellige Ånd, vår trøster i liv og død, vil tale til oss. Herre, åpne nå våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi av ditt ord kan lære å sørge over våre synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv i rettferd og hellighet. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.

Inngangssalme

Syndsbekjennelse

L: La oss bekjenne våre synder.
A: Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.
L: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
Må han som begynte en god gjerning i oss, fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (1 Joh 1,8‒9; Fil 1,6)
L: La oss nå gå i forbønn for vår verden.

Kyrie

Kyrie eleison med melodi av Ole Fredrik Norbye

A: Kyrie eleison, Gud vår Far, forbarm deg over oss.
Kriste eleison, Herre Krist forbarm deg over oss.
Kyrie eleison Hellig Ånd, forbarm deg over oss.
 Kyrie eleison, Kyrie eleison
(Mark 10, 47)

Gloria

Utelates i fastetiden, Bots- og bededag, og andre gudstjenester med særlig botspreg.

L: Ære være Gud i det høyeste.
M: Og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag. (Luk 2,14)

Salme

[Barnas stund/Søndagsklubb]

Tekstlesning

L: Dette evige Guds ord står skrevet i …
Menigheten reiser seg.

Teksten leses og avsluttes med ordene:
L: Slik lyder Herrens Ord.
Menigheten svarer med å synge:

Takk og lov med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Takk og lov, du har det evige livets ord! Hvem andre skulle vi gå til? (Joh 6,68)
Menigheten setter seg.

Salme før prekenen

Preken

Menigheten står under tekstlesingen.

Trosbekjennelsen

Enten A:

Uten vokal: Den nikenske trosbekjennelse med melodi: Martyrenes lovsang av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Den nikenske trosbekjennelse med melodi: Martyrenes lovsang av Ole Fredrik Norbye

A: Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, skaperen av himmel og jord, alt synlig og usynlig.


Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned fra himlene, og ved Den hellige ånd ble kjød av jomfru Maria og ble menneske, som også ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, stod opp tredje dag etter skriftene og fór opp til himlene, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende.


Jeg tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som går ut fra Faderen og Sønnen, som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 
Jeg tror det er én hellig, almenn, apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter  de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen.

Eller B:

A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Menighetens forbønn

(1 Tim 2:1-4)
P/L: Herren er midt i blant oss. (Matt 18:20)
M: I Hans navn vil vi be. (Joh 16:23)

Takk

P/L: Evige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Du gir daglig brød, du gir glede og gode dager, du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel. Du har gitt oss ditt hellige ord, du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Takk Herre, himmelske far.


M: Herre, vi takker deg.


Kirke og menighet

P/L: Vi ber deg i Jesu navn: Se nådig til din kirke og hellige den i din sannhet. La ditt ord bli forkynt klart og rent og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke tjenere som både lærer og lever rett. Allmektige Gud, vi ber deg for menigheten vår, velsign våre gudstjenester og vår virksomhet. Vi ber om beskyttelse og visdom, helse og krefter for biskop, pastorer og medarbeidere. La våre teologistudenter dyktiggjøres til frimodig tjeneste. Vi ber om at Den lutherske kirke i Norge må få være et redskap til menneskers frelse, og at dens ledere får visdom til å legge de rette planer for fremtiden. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


P/L: La de små som døpes, vokse opp i samfunn med deg. Kall oss stadig gjennom livet til å leve i forsakelse, tro og tjeneste. Før de frafalne tilbake til dåpens nåde. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelse til livet. Gi oss fred og evig liv ved ditt bord. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Misjon og den verdensvide kirke

P/L: Se i nåde til det jødiske folk som du ga dine løfter i den gamle pakt. Styrk dem som blir forfulgt for Jesu navns skyld. Driv arbeidere ut i din høst, og la evangeliet om ditt rike ha fremgang her i ……………….. og blant dem som aldri har hørt om din frelse. Gi kraft og visdom til våre misjonærer. Velsign de i vår kirke som samles andre steder, og vis oss hvor du vil plante nye menigheter. 
(Vi ber i dag spesielt for: ……………………………………..)

I stillhet og med ord vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet.


M: Fri bønn


P/L: Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.

Samfunnsordninger Gud har forordnet

P/L: Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred, la samarbeidet mellom folkene ha fremgang. Hold din vernende hånd over alt du har skapt. Gi oss å dele jordens rikdommer rett og forvalte dem til din ære og til gagn for kommende slekter. Før verdens fattige folk ut av nød og fornedrelse, og gi de undertrykte frihet.  Se i nåde til vårt land. Bevar vår konge og hans hus, og gi visdom til alle som har myndighet og ansvar i samfunnet. Vi ber spesielt for statsministeren og hans/hennes regjering, og de som styrer her i byen (kommunen). Gi oss vilje til å hjelpe hverandre og leve sammen i kjærlighet og fred. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Om livet i denne verden


P/L: Led oss i de mange valg i livet. Vern ekteskap og hjem. Vær til støtte for dem som står alene, og vern for alle mor og farløse. Gi syke og sorgfulle lindring og trøst. Hjelp dem som er i åndelig mørke, trøst dem som er fylt av uro og angst, og vær nær hos dem som kjemper med døden. Gi oss evne til å hjelpe der livet er truet, og vilje til å verne om menneskets verd fra unnfangelse til naturlig død. Vi ber spesielt for de barn i mors liv som nå er i fare. Gi deres mødre og dem som er rundt, vilje og mot til å la barnet få leve. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.

Om å være rede

P/L: Miskunn deg, Gud, over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Og gi oss, når vår time kommer, å dø salig bort fra denne verden og på den siste dag å stå opp til din herlighet. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.


M: Herre, hør vår bønn. Amen.


(1 Tim 2:1-4)
L: Herren er midt i blant oss. (Matt 18:20)
M: I Hans navn vil vi be. (Joh 16:23)

L: Hellige Herre Gud, hellige allmektige Frelser, du evige Gud, miskunne deg over oss. For din kirke på jorden, for troens fellesskap, for misjon i verden, ber vi deg, Gud:

A: Herre, hør vår bønn.


L: For din kirke i vårt land, for dens ledelse, om at Ordet forkynnes rett, og sakramentene forvaltes etter ditt ord og innstiftelse. For våre menigheter og grupper, for våre pastorer og medarbeidere, for våre kirkelige råd i Den lutherske kirke i Norge, ber vi deg, Gud:


A: Herre, hør vår bønn.


L: Om vekst i troen gjennom ord og sakramenter, om trofasthet i bønnen, om tålmodighet og glede, ber vi deg, Gud:


A: Herre, hør vår bønn.


L: For frihet i verden, for rettferdighet og brød til de sultende, for dem som flykter fra krig og fare, og om fellesskap over grensene, ber vi deg, Gud:


A: Herre, hør vår bønn.


L: For alle syke og nedbrutte, for ensomme og forlatte, for alle i fristelse og fare, for alle som er forfulgt for ditt navns skyld, ber vi deg, Gud:


A: Herre, hør vår bønn.


L: Om din hjelp til å leve og å tjene, om din velsignelse til å nå det evige liv, for oss selv og våre nære og kjære, ber vi deg, Gud:


A: Herre, hør vår bønn.


L: I stillhet og med ord vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet.


Aktuelle bønneemner og fri bønn

L: Herre, vi takker deg for at du er en Gud som hører våre bønner ved Jesus Kristus.


Herrens bønn

Uten vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Vår Far i himlene! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)


Velsignelsen

P/L: Ta imot velsignelsen.

Enten:

P: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Eller:

L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere (oss) alle. (2 Kor 13,13)

Slutningssalme og ofring

Opplysninger for digital ofring vises på skjerm.

Ofring

De utfylte «Tilstedelapper/offerlapper» samles inn, og kurven settes på alteret.

Salme

Under sangen skjer innsamlingen/ofringen.
Opplysninger for digital ofring vises på skjerm.

Takkebønn

L: Herre, takk for at du sørger for oss slik at vi kan gi videre av det du har gitt oss. Hjelp oss til å være gode forvaltere, og velsign disse gavene slik at evangeliet kan nå nye mennesker og vi kan utføre de oppgavene du har kalt oss til i denne menigheten. Amen.

Velsignelsen

Enten:
P: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

eller
A synger: Velsign oss Gud Fader, Velsign oss Guds sønn, Velsign oss Gud, du Hellige Ånd.

eller
L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med oss alle. (2 Kor 13,13)

Slutningssalme

Utgangsbønn

L: Herre! Vi takker deg for at ditt ord igjen har gitt oss formaning og trøst. Led oss nå ved din Hellige Ånd til et liv i kjærlighet og forsakelse, la Ordet bo i våre hjerter slik at vår neste kan se Deg i våre liv, og ditt Rike kan vokse på jord, og vi kan være beredt ved tidenes ende. Amen i Jesu Navn.

Postludium

Der en har mulighet til det.

Kunngjøringer

Praktisk informasjon og kunngjøringer.