Gudstjenesteliturgi

Nedenfor ser du gudstjenesteliturgi ved vanlig gudstjeneste i LKN, inklusive våre nettsendinger. Hvis du ønsker å trykke ut fysisk kopi, bruk gjerne vår PDF-utgave. Se søndagens lese- og prekentekster på søndagenstekst.no.

Preludium

Kort preludium der man har mulighet for det.

Inngangsord

Presten hilser menigheten med:
P: Guds fred! (Fil 4,7)
eller
P: Fred være med dere (Luk 24,36)

Påskedag:
P: Jesus Kristus er oppstanden! (Luk 24,6)
M: Ja, han er sannelig oppstanden! (Luk 24, 36)
Deretter ønskes velkommen til gudstjenesten, og det gis informasjon om gudstjenesten og
tilstedelappene.

Inngangsbønn

Bønn for gudstjenesten ved en menighetsdeltaker:

L: Herre! Vi er nå samlet for å ta imot dine gaver i ord og sakrament. Vi vil høre hva du, Gud, vår far og skaper, du, Herre Jesus, vår frelser, du Hellige Ånd, vår trøster i liv og død, vil tale til oss. Herre, åpne nå våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi av ditt ord kan lære å sørge over våre synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv i rettferd og hellighet. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.

Inngangssalme

Syndsbekjennelse

P: La oss bekjenne våre synder.
A: Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.
P: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
Må han som begynte en god gjerning i oss, fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (1 Joh 1,8‒9; Fil 1,6)
P: La oss nå gå i forbønn for vår verden.

Kyrie

Kyrie eleison med melodi av Ole Fredrik Norbye

A: Kyrie eleison, Gud vår Far, forbarm deg over oss.
Kriste eleison, Herre Krist forbarm deg over oss.
Kyrie eleison Hellig Ånd, forbarm deg over oss.
 Kyrie eleison, Kyrie eleison
(Mark 10, 47)

Gloria

P: Ære være Gud i det høyeste.
M: Og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag. (Luk 2,14)

Salme

Tekstlesning

L: Dette evige Guds ord står skrevet i …
Menigheten reiser seg.

Teksten leses og avsluttes med ordene:
L: Slik lyder Herrens Ord.
Menigheten svarer med å synge:

Takk og lov med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Takk og lov, du har det evige livets ord! Hvem andre skulle vi gå til? (Joh 6,68)
Menigheten setter seg.

Salme før prekenen

Preken

Menigheten står under tekstlesingen.

Trosbekjennelsen

Uten vokal: Den nikenske trosbekjennelse med melodi: Martyrenes lovsang av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Den nikenske trosbekjennelse med melodi: Martyrenes lovsang av Ole Fredrik Norbye

A: Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, skaperen av himmel og jord, alt synlig og usynlig.


Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned fra himlene, og ved Den hellige ånd ble kjød av jomfru Maria og ble menneske, som også ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, stod opp tredje dag etter skriftene og fór opp til himlene, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende.


Jeg tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som går ut fra Faderen og Sønnen, som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 
Jeg tror det er én hellig, almenn, apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter  de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen.

Menighetens forbønn

(1 Tim 2:1-4)
P/L: Herren er midt i blant oss. (Matt 18:20)
M: I Hans navn vil vi be. (Joh 16:23)

Takk

P/L: Evige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Du gir daglig brød, du gir glede og gode dager, du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel. Du har gitt oss ditt hellige ord, du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Takk Herre, himmelske far.


M: Herre, vi takker deg.


Kirke og menighet

P/L: Vi ber deg i Jesu navn: Se nådig til din kirke og hellige den i din sannhet. La ditt ord bli forkynt klart og rent og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke tjenere som både lærer og lever rett. Allmektige Gud, vi ber deg for menigheten vår, velsign våre gudstjenester og vår virksomhet. Vi ber om beskyttelse og visdom, helse og krefter for biskop, pastorer og medarbeidere. La våre teologistudenter dyktiggjøres til frimodig tjeneste. Vi ber om at Den lutherske kirke i Norge må få være et redskap til menneskers frelse, og at dens ledere får visdom til å legge de rette planer for fremtiden. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


P/L: La de små som døpes, vokse opp i samfunn med deg. Kall oss stadig gjennom livet til å leve i forsakelse, tro og tjeneste. Før de frafalne tilbake til dåpens nåde. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelse til livet. Gi oss fred og evig liv ved ditt bord. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Misjon og den verdensvide kirke

P/L: Se i nåde til det jødiske folk som du ga dine løfter i den gamle pakt. Styrk dem som blir forfulgt for Jesu navns skyld. Driv arbeidere ut i din høst, og la evangeliet om ditt rike ha fremgang her i ……………….. og blant dem som aldri har hørt om din frelse. Gi kraft og visdom til våre misjonærer. Velsign de i vår kirke som samles andre steder, og vis oss hvor du vil plante nye menigheter. 
(Vi ber i dag spesielt for: ……………………………………..)

I stillhet og med ord vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet.


M: Fri bønn


P/L: Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.

Samfunnsordninger Gud har forordnet

P/L: Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred, la samarbeidet mellom folkene ha fremgang. Hold din vernende hånd over alt du har skapt. Gi oss å dele jordens rikdommer rett og forvalte dem til din ære og til gagn for kommende slekter. Før verdens fattige folk ut av nød og fornedrelse, og gi de undertrykte frihet.  Se i nåde til vårt land. Bevar vår konge og hans hus, og gi visdom til alle som har myndighet og ansvar i samfunnet. Vi ber spesielt for statsministeren og hans/hennes regjering, og de som styrer her i byen (kommunen). Gi oss vilje til å hjelpe hverandre og leve sammen i kjærlighet og fred. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Om livet i denne verden


P/L: Led oss i de mange valg i livet. Vern ekteskap og hjem. Vær til støtte for dem som står alene, og vern for alle mor og farløse. Gi syke og sorgfulle lindring og trøst. Hjelp dem som er i åndelig mørke, trøst dem som er fylt av uro og angst, og vær nær hos dem som kjemper med døden. Gi oss evne til å hjelpe der livet er truet, og vilje til å verne om menneskets verd fra unnfangelse til naturlig død. Vi ber spesielt for de barn i mors liv som nå er i fare. Gi deres mødre og dem som er rundt, vilje og mot til å la barnet få leve. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.

Om å være rede

P/L: Miskunn deg, Gud, over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Og gi oss, når vår time kommer, å dø salig bort fra denne verden og på den siste dag å stå opp til din herlighet. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.


M: Herre, hør vår bønn. Amen.


Ofring

De utfylte «Tilstedelapper/offerlapper» samles inn, og kurven settes på alteret.

Salme

Under sangen skjer innsamlingen/ofringen.

Takkebønn

P/L: Herre, takk for at du sørger for oss slik at vi kan gi videre av det du har gitt oss. Hjelp oss til å være gode forvaltere, og velsign disse gavene slik at evangeliet kan nå nye mennesker og vi kan utføre de oppgavene du har kalt oss til i denne menigheten. Amen.

Nattverd

Hilsen før nattverden

P: Herren være med dere.
Menigheten reiser seg.
M: Og med din Ånd. (2 Tim 4, 22)

Nattverdbønn og Fadervår

P: Løft deres hjerter.
M: Vi løfter våre hjerter til Herren.
P:
La oss takke Herren vår Gud.
M: Det er verdig og rett.
P:
I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og med samstemmig jubel priser serafer ditt navn. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge:

Hellig Hellig

M: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være ham som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. (Jes 6:3, Matt 21:9)
P: Oppstandne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, å ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Forén oss med deg som grenene med vintreet, lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.

Herrens bønn

Uten vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Vår Far i himlene! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)


Herrens innstiftelsesord


P: Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.
 (Matt 26:26-28, Mark 14:22-24, Luk 22:19-20, 1 Kor 11:23-25)

Du Guds Lam

M synger: Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred. (Joh 1:29)


P: Velkommen frem til Herrens bord for å motta hans legeme og blod.

Nattverdgjestene kommer frem.

Nattverdmåltidet

Etter hver rekke som har fått nattverd, sier presten:
P: Fred være med dere.

Etter utdelingen sier presten:
P: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt dere sitt hellige legeme og blod som han ga til soning for alle deres synder. Han styrke dere og holde dere oppe i en sann tro til det evige liv.

Salmer under nattverden

Takkebønn etter nattverden

P: La oss takke og be.
P: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil styrke oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste oss i håpet om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Amen.

Velsignelsen

P: Ta imot velsignelsen.
P: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Slutningssalme

Utgangsbønn

L: Herre! Vi takker deg for at ditt ord igjen har gitt oss formaning og trøst, og for at vi har fått syndenes forlatelse og fellesskap med deg i den hellige nattverd.
Led oss nå ved din Hellige Ånd til et liv i kjærlighet og forsakelse, la Ordet bo i våre hjerter slik at vår neste kan se Deg i våre liv, og ditt Rike kan vokse på jord,
og vi kan være beredt ved tidenes ende. Amen i Jesu Navn.

Postludium

Der en har mulighet til det.

Kunngjøringer

Praktisk informasjon og kunngjøringer.