Hopp til innholdet

Gudstjenesteliturgi

Nedenfor ser du gudstjenesteliturgi ved vanlig gudstjeneste i LKN, inklusive våre nettsendinger.

Hvis du ønsker å trykke ut fysisk kopi, bruk gjerne vår PDF-utgave.

Se søndagens lese- og prekentekster på søndagenstekst.no.

I høyre kolonne (synlig på datamaskin og nettbrett, men ikke på mobil) finner du forklaringer til de ulike leddene i liturgien. Forklaringene er de samme som du også finner i gudstjenesteguiden vår.

Ordet gudstjeneste er sammensatt av ordene Gud og tjeneste. Men hvordan henger de sammen? Er det Gud som tjener, eller han som blir tjent?

I Matt 10:45 sier Jesus: “For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.”

I gudstjenesten møter vi den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Han tjener oss i ord og sakrament, og vi svarer med å tjene ham i bønn og bekjennelse.

Presten har et særlig Guds kall til å lede menigheten i gudstjenesten. Som en tommelfingerregel står presten vendt mot menigheten når han taler Guds ord, og vendt mot alteret når han leder menigheten i bønn.

Gudstjenesten er sammensatt av fem hoveddeler: Forberedelsen, Ordets del, respons, Herrens nattverd og avslutning.

Preludium

Inngangsord

Presten hilser menigheten med:
P: Guds fred! (Fil 4,7)
eller
P: Fred være med dere (Luk 24,36)

Påskedag:
P: Jesus Kristus er oppstanden! (Luk 24,6)
M: Ja, han er sannelig oppstanden! (Luk 24, 36)

Del I. Forberedelsen
Vi forbereder oss for et møte med Gud ved å bekjenne våre synder og be om Guds hjelp.

Preludium = musikalsk intro
Preludium er latin og betyr forspill. Det gir et signal om å legge fra seg det som forstyrrer og finne roen.

Inngangsord = kom inn i Guds fred
En bønn fra presten, om at Gud skal gi oss sin evige fred som overgår all forstand. Videre kan presten gi praktisk informasjon angående dagens gudstjeneste.

Inngangsbønn

Bønn ved en i menigheten. Der det ikke feires nattverd, utelates ordene i kursiv:


L: Herre! Vi er nå samlet for å ta imot dine gaver i ord og sakrament. Vi vil høre hva du, Gud, vår Far og skaper, du, Herre Jesus, vår frelser, du Hellige Ånd, vår trøster i liv og død, vil tale til oss.
Herre, åpne nå våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi av ditt ord kan lære å sørge over våre synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv i rettferd og hellighet. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.

Inngangsbønn
Gudstjenesten forberedes med inngangsbønnen hvor vi ber Gud om å åpne våre hjerter slik at han kan arbeide med oss. Dette er en del av vårt dansk-norske gudstjenestearv.

Inngangssalme

Sang i menigheten er noe som vi finner gjennom hele frelseshistorien. Bibelen har til og med sin egen salmebok med 150 ulike salmer, og vi lærer at også englene synger om og for Gud.

Salmesangen kan være en form for undervisning, hvor vi bruker toner for å lære om vår Gud. Den kan også være en måte å be til ham, eller å forkynne hans store gjerninger for hverandre. Dette får en egen dybde når vi bruker salmer fra hele kirkens historie. Slik pleier vi fellesskapet, ikke bare på tvers av ulike kulturer, men også på tvers av tid og rom.

Syndsbekjennelse

På Bots- og bededag og ved særlige anledninger erstattes syndsbekjennelsen av offentlig skriftemål.

L: La oss bekjenne våre synder.


A: Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.


Kort stillhet til ettertanke


P: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Må han som begynte en god gjerning i oss, fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (1 Joh 1,8; Fil 1,6) 

Innledning/Skriftetale
Syndsbekjennelse


P: La oss bekjenne våre synder for Gud og be!


P: Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet,

M: slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet.

P:
Gjør meg ren og fri for skyld,

M: og rens meg for min synd!

P:
For mine overtredelser kjenner jeg,
M: min synd står alltid for meg.

P:
Mot deg alene har jeg syndet,

M: det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort.

P:
Så får du rett når du taler,

M: og står der ren når du feller dom.

P:
Ja, jeg kom til verden med skyld,

M: med synd ble jeg til i mors liv.

P:
Se, du vil ha sannhet i menneskets indre,

M: så lær meg visdom i hjertets dyp.

P:
Rens meg fra synd med isop, vask meg,

M: så jeg blir hvitere enn snø.

P:
La meg oppleve fryd og glede,

M: la de lemmer du knuste, få juble!

P:
Skjul ditt åsyn for mine synder,

M: og utslett all min skyld! (Sal 51,3-11)

P: I stillhet vil vi nå bekjenne for Gud det hver og en av oss har på hjertet.


Etter en kort bønnestillhet ber prest og menighet sammen denne bønnen:

A: Kjære Herre Gud. Jeg har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger og er uten unnskyldning.
Men jeg tror på din enbårne Sønn, Jesus Kristus som har lidt døden for å frelse meg, og jeg ber deg for hans skyld:
 Tilgi, ja, tilgi meg alle mine synder. Gi meg din Hellige Ånd, så jeg tror ordet om at mine synder er tilgitt, vender meg bort fra synden og lar din hellige og gode vilje råde i mitt liv. Herre, se i nåde til meg. 
Amen.


P: La oss høre hva den oppstandne Herre sier til sine disipler: 
Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. (Joh 20,22-23)


Absolusjon

P: Kom da fram til Herrens alter, og ta imot tilsagnet om Guds tilgivelse for alle dine synder.

Menigheten går fram og stiller seg opp som ved nattverd.
Til hvert knefall/ring av de skriftende sier presten:

P: Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling

og deretter til hver enkelt:
P: 
tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.


Etter siste knefall/ring sier presten:
P: Må han som begynte en god gjerning i dere, fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (1 Joh 1,8; Fil 1,6) 
Fred være med dere.


Syndsbekjennelse = å snakke sant om deg selv
I syndsbekjennelsen erkjenner vi sammen at vi er syndige mennesker, som står under Guds dom, og ber om Kristi nåde for våre synder. Presten trøster menigheten med Guds løfte om syndenes forlatelse
(1 Joh 1:8-9).

I enkelte gudstjenester utvides dette leddet til Allment skriftemål. Da bruker vi en litt lengre syndsbekjennelse, og presten tilsier syndenes forlatelse til den enkelte ved alterringen (Joh 20:19-23).

Kyrie

Kyrie eleison med melodi av Ole Fredrik Norbye

A: Kyrie eleison, Gud vår Far, forbarm deg over oss.
Kriste eleison, Herre Krist forbarm deg over oss.
Kyrie eleison Hellig Ånd, forbarm deg over oss.
 Kyrie eleison, Kyrie eleison
(Mark 10, 47)

Kyriebønn = å be om hjelp
Kyrie eleison er gresk og betyr: Herre, miskunne deg/ha barmhjertighet.

I tillegg til syndenes forlatelse, trenger vi også at Gud frir oss ut fra en fallen verden (1 Mos 3:17). I Kyriebønnen ber vi derfor om Guds hjelp for oss selv og andre (Mark 10:47). Videre er Kyriebønnen en erklæring av at Jesus er Herren, Kyrios (Rom 10:9).

Vi kan gjerne bruke Kyriebønnen i vårt daglige liv, som en kort og enkel bønn om Guds hjelp – ikke minst når vi ikke finner andre ord: “Herre miskunne deg over oss!”

Gloria

P: Ære være Gud i det høyeste.
M: Og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag. (Luk 2,14)

Gloria = å takke i glede
Lovsangen (Gloria) er den rette respons på den nåde Gud har vist oss allerede (Åp 5:11-14), og som han har lovet å fortsatt vise oss. Vi bruker de samme ordene som englene på Betlehems-marken i Juleevangeliet (Luk 2:14): “Ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden blant mennesker er Guds velbehag.”

Salme

(Barnas stund/Søndagsklubb)

Del II. Ordets del
Vi hører opplesning fra Guds ord, og utleggelsen av det i undervisning og forkynnelse.

Barnas stund = Gudstjenesten er for alle. Gudstjenesten er for både barn og voksne. Noen ganger gir vi derfor litt ekstra oppmerksomhet til barna, for å forklare hva gudstjenesten og talen handler om.

Tekstlesning

L: Dette evige Guds ord står skrevet i …
Menigheten reiser seg.

Teksten leses og avsluttes med ordene:
L: Slik lyder Herrens Ord.
Menigheten svarer med å synge:

Takk og lov med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Takk og lov, du har det evige livets ord! Hvem andre skulle vi gå til? (Joh 6,68)
Menigheten setter seg.

Tekstlesning = Gud taler til oss
Når vi leser fra Guds ord i Bibelen, taler Gud til oss. Helt fra Synagogens tid og fra den tidlige kirken har dette vært sentralt i gudstjenesten (1 Tim 4:13). Derfor leser vi både fra det gamle og det nye testamente. En bredde i tekst- og temautvalg sikres ved at ulike tekster knyttes til de forskjellige søndagene og høytidene i kirkeåret.

Menigheten svarer på tekstlesningen med å anerkjenne at Guds ord er livets ord. Vi bruker ordene til apostelen Peter i Joh 6:68.

I vår daglige bibellesning husker vi at Det gamle og nye testamente er livets ord fra Gud. Vi leser det gamle testamente i lys av det som Gud har åpenbart for oss i det nye testamente.

Salme før prekenen

Preken

Menigheten står under tekstlesingen.

Preken = forkynnelsen av Guds ord. Forkynnelsen av Guds ord er et nådemiddel. Presten leser søndagens prekentekst og forklarer den. Han kaller menigheten til å bekjenne sine synder og ta imot syndens forlatelse (1 Tim 4:16, Rom 10:17).

Trosbekjennelsen

Uten vokal: Den nikenske trosbekjennelse med melodi: Martyrenes lovsang av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Den nikenske trosbekjennelse med melodi: Martyrenes lovsang av Ole Fredrik Norbye

A: Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, skaperen av himmel og jord, alt synlig og usynlig. 


Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned fra himlene, og ved Den hellige ånd ble kjød av jomfru Maria og ble menneske, som også ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, stod opp tredje dag etter Skriftene og fór opp til himlene, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. 


Jeg tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som går ut fra Faderen og Sønnen, som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 
Jeg tror det er én hellig, almenn, apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen.


A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.


Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og evig liv. Amen.

Den athanasianske trosbekjennelse brukes én gang i året, på Treenighetssøndag.

A: 1Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.

2Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.

3Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten, 4i det vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.

5For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.6 Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.

7Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.

8Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd. 9Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd. 10Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.

11Og likevel er det ikke tre evige, men én evig, 12likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.

13På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig, 14og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

15Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud, 16og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.

17Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre, 18og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.

19 For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.

20Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født. 21Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født. 22Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem.

23 Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder. 24Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre, 25men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

26Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten. 27Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske.28Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske:

29Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden, 30fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød, 31lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom.

32Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus,33én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud, 34i det hele én, ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet.

35For likesom den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, således er Gud og menneske én Kristus, 36som led for vår frelse, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, 37fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde.

38Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger. 39Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild.

40Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.

Del III. Respons
Vi responderer på forkynnelsen ved å bekjenne vår tro, gi av våre midler og be til Gud

Trosbekjennelsen = å snakke sant om Gud
Vi svarer på kallet om å tro på Gud med ordene „Jeg tror…“ I trosbekjennelsen setter vi i fellesskap ord på troen vår.

Å kunne trosbekjennelsen utenat og av hjertet utruster oss til offentlig vitnes-byrd om de grunnleggende sannhetene i vår tro.

Menighetens forbønn (1 Tim 2:1-4)

Forbønn I brukes fra advent til treenighetssøndag.

Forbønn I

L: Herren er midt i blant oss. (Matt 18:20)

M: I Hans navn vil vi be. (Joh 16:23)

Takk


L: Evige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Du gir daglig brød, du gir glede og gode dager, du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel. Du har gitt oss ditt hellige ord, du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Takk Herre, himmelske far.


M: Herre, vi takker deg.


Kirke og menighet

L: Vi ber deg i Jesu navn: Se nådig til din kirke og hellige den i din sannhet. La ditt ord bli forkynt klart og rent og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke tjenere som både lærer og lever rett. Allmektige Gud, vi ber deg for menigheten vår, velsign våre gudstjenester og vår virksomhet. Vi ber om beskyttelse og visdom, helse og krefter for biskop, prester og medarbeidere. La våre teologistudenter dyktiggjøres til frimodig tjeneste. Vi ber om at Den lutherske kirke i Norge må få være et redskap til menneskers frelse, og at dens ledere får visdom til å legge de rette planer for fremtiden. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.

L: La de små som døpes, vokse opp i samfunn med deg. Kall oss stadig gjennom livet til å leve i forsakelse, tro og tjeneste. Før de frafalne tilbake til dåpens nåde. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelse til livet. Gi oss fred og evig liv ved ditt bord. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Misjon og den verdensvide kirke

L: Se i nåde til det jødiske folk som du ga dine løfter i den gamle pakt. Styrk dem som blir forfulgt for Jesu navns skyld. Driv arbeidere ut i din høst, og la evangeliet om ditt rike ha fremgang her i . . . og blant dem som aldri har hørt om din frelse. Gi kraft og visdom til våre misjonærer. Velsign de i vår kirke som samles andre steder, og vis oss hvor du vil plante nye menigheter. 


(Vi ber i dag spesielt for: . . .)


I stillhet og med ord vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet.


Her gis det anledning til fri bønn


L: Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Samfunnsordninger Gud har forordnet

L: Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred, la samarbeidet mellom folkene ha fremgang. Hold din vernende hånd over alt du har skapt. Gi oss oss å dele jordens rikdommer rett og forvalte dem til din ære og til gagn for kommende slekter. Før verdens fattige folk ut av nød og fornedrelse, og gi de undertrykte frihet.  Se i nåde til vårt land. Bevar vår konge og hans hus, og gi visdom til alle som har myndighet og ansvar i samfunnet. Vi ber spesielt for statsministeren og hans/hennes regjering, og de som styrer her i byen (kommunen). Gi oss vilje til å hjelpe hverandre og leve sammen i kjærlighet og fred. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Om livet i denne verden

L: Led oss i de mange valg i livet. Vern ekteskap og hjem. Vær til støtte for dem som står alene, og vern for alle mor- og farløse. Gi syke og sorgfulle lindring og trøst. Hjelp dem som er i åndelig mørke, trøst dem som er fylt av uro og angst, og vær nær hos dem som kjemper med døden. Gi oss evne til å hjelpe der livet er truet, og vilje til å verne om menneskets verd fra unnfangelse til naturlig død. Vi ber spesielt for de barn i mors liv som nå er i fare. Gi deres mødre og dem som er rundt, vilje og mot til å la barnet få leve. Gud, vi ber deg.


M: Herre, hør vår bønn.


Om å være rede

L: Miskunn deg, Gud, over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Og gi oss, når vår time kommer, å dø salig bort fra denne verden og på den siste dag å stå opp til din herlighet. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.


M: Herre, hør vår bønn. Amen.


Forbønn II brukes i treenighetstiden.

Forbønn II

L: Når vi nå er samlet i Jesu navn, så la oss etter hans ord og løfte be for vår menighet og for Guds folk over hele jorden.


L: Himmelske Far, du som har gitt oss et hjem i din kirke på jorden. Takk for at du som har begynt din gode gjerning i oss, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
Herre, vi ber deg:


– gi oss flittig å høre og lese ditt ord så vi får en stadig dypere tillit til deg, og blir ordets gjørere.
– vær oss nær når vi blir motløse, du som er vår sanne klippe og støtte, vår kraft og styrke, så vi holder ut i fristelse og motgang og kan fullføre løpet ved din nåde.


– gi oss styrke til å tåle ensomhet, irritasjoner, misforståelser og andre ting som kan gjøre livet vanskelig. Takk for at syndenes forlatelse gir kraft og styrke til å møte dagliglivets utfordringer.


– gi oss visdom og trofasthet i det kall du har gitt oss i hjem og familie, ved Jesus Kristus, vår Herre.


M: Herre, hør vår bønn.


L: Himmelske Far, 


– vi ber for arbeidsledige og andre arbeidssøkende; at de ikke mister motet, men kan finne en meningsfylt og god hverdag.


– vi ber for dem som er alene og ønsker å finne en å dele livet med. Herre, la dem å finne sin fremtidige ektefelle i hellighet og ære, eller til å gå inn i det kall det er å leve i enslig stand.


– vi ber for dem som er syke i menigheten vår. Vær oss nær med din trøst og helbredende kraft, og skap i oss ekte omsorg for hverandre.


– vi ber for våre søsken i troen som samles til gudstjeneste andre steder. Styrk dem i troen, så nye mennesker nås med evangeliet, ved Jesus Kristus, vår Herre.


M: Herre, hør vår bønn. 


L: Herre, du som ikke bryter et knekket siv og ikke slukker en rykende veke (Jes 42,3), husk i nåde på alle dine barn som sliter med livet på ulikt vis: i forhold til andre mennesker på arbeidsplassen, i familien, med samliv, vonde livserfaringer, alle som strever av grunner bare du vet om. La dem finne kraft i din kjærlighet til å leve rett, og velsign dem med en menighet, familie og venner som støtter opp om dem i deres kamp og viser dem sann kjærlighet og medfølelse, og la oss være blant dem ved Jesus Kristus, vår Herre.


M: Herre, hør vår bønn.


L: Allmektige Gud, kall menn til å bli prester i din kirke på jord. Vi ber spesielt om unge prester til vår kirke, menn som kan være med på å plante nye menigheter i inn- og utland, ved Jesus Kristus, vår Herre.

M: Herre, hør vår bønn.


L: (Himmelske Far, vi ber i dag spesielt for/om…)
I stillhet og med ord vil vi nå legge frem for deg det hver og en av oss har på hjertet:


Her gis det anledning til fri bønn


L: Vi ber i vår Herre Jesu Kristi navn.


M: Herre, hør vår bønn.


L: Himmelske Far, velsign vår konge og hans hus og gi visdom og kraft til alle i ansvarsfulle stillinger. Vi ber spesielt for regjeringen og statsministeren, våre stortingsrepresentanter og alle som styrer her i byen (kommunen), så deres gjerning kan lykkes, deg til ære og folket til velsignelse. Vi ber også for alle i ansvarsfulle stillinger i andre land. Gi dem å ta beslutninger til beste for alle svake og vergeløse og for den jorden du har gitt oss, ved Jesus Kristus, vår Herre.


M: Herre, hør vår bønn.


L: Barmhjertige Gud, du som har skapt oss, vi ber deg: Hør vår bønn for våre søsken i troen som er i nød og trengsel, og for dem som kjemper med døden. Fri dem fra motløshet og fortvilelse, og hold dem fast ved din nåde. Styrk dem i lidelsen, og la dem fullføre løpet og bevare troen. Forbarm deg også over dem som ikke kjenner deg, slik at de får høre evangeliet og kan gripe syndenes forlatelse og dø salig bort fra denne verden, ved Jesus Kristus, vår Herre.


M: Herre, hør vår bønn. Amen


Litaniet brukes i fastetiden, bots- og bededag og ved særlige anledninger.

1. A: Kyrie eleison, Gud Fader miskunne deg.
Kriste eleison, Herre Krist miskunne deg.
Kyrie eleison, Hellig Ånd miskunne deg.


2.L: Gud, vår Far i himmelen,
A: Miskunne deg over oss.L: Herre Jesus, verdens Frelser,

A: miskunne deg over oss.
L: Hellig Ånd, vår trøster,

A: miskunne deg over oss.


3 
L: Fra alle synder, fra all villfarelse, fra alt det som ondt er,

A: fri oss, kjære Herre Gud.

4 
L: Fra en ond og brå død, fra krig og undertrykkelse,
 fra ulykker og ødeleggelse,

A: fri oss, kjære Herre Gud.

L: Fra den evige død,

A: fri oss, kjære Herre Gud.


5L: For Kristi hellige fødsels skyld, for hans kors og hans død, for hans seierrike oppstandelse og himmelfart, i vår lykkes tid, i vår sorg og vår nød, i vår siste time og på dommens dag,

A: hjelp oss, kjære Herre Gud.


6 
L: Styr og led din hellige kristne kirke, og la den forenes i din sannhet. Gi kirken tjenere som holder fast på ditt ord. Bevar oss fra vrang lære og død tro.A: Hør oss, kjære Herre Gud.
L: Styrk vår menighet med din Ånd og kraft. Kall de frafalne tilbake, og la ditt ord ha fremgang på jorden.A: Hør oss, kjære Herre Gud.

7
 L: Gi fred og samhold i alle land. Vern vårt folk og vår konge. Bevar vår jord og velsign vårt arbeid.

A: Hør oss, kjære Herre Gud.

L:
Kom dem til hjelp som er i nød og fare. Gjør vel mot dem som gjør ondt mot oss. Miskunn deg over alle mennesker.

A: Hør oss, kjære Herre Gud.
L: Jesus Kristus, Guds Sønn.

A: Herre ta imot vår bønn.

8 A: O du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.
O du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.
O du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred.
Å Herre hør vår bønn, og la vårt rop komme til deg.
Amen.

Menighetens forbønn = å snakke med Gud
Bibelen minner oss om å be, ikke bare for oss selv, men også for hele verden, og ikke minst for dem som styrer i landet vårt (1 Tim 2:1-4). I fellesskap legger vi alt dette frem for Gud i gudstjenesten. Det er mulig å be om at personlige bønneemner blir tatt opp, eller en kan be selv under den frie bønn.

Vi kan bruke de mange behov vi ber for under menighetens forbønn som en modell for vårt eget, daglige bønneliv.

Ved gudstjeneste uten nattverd avsluttes forbønnen med Herrens bønn. 


Herrens bønn

Uten vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Vår Far i himlene! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)


M: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)

Der det kun er streaming, kan gudstjenesten gå videre til velsignelsen nederst på siden (trykk her). Da skjer ofringen under slutningssalmen.


Ofring

De utfylte «Tilstedelapper/offerlapper» samles inn, og kurven settes på alteret.

Ofring = Å dele Guds gaver med andre
Vi gir videre av de goder som Gud har velsignet oss med. Pengene brukes til å drifte menigheten og sikre at det fortsatt er arbeidere som kan forkynne evangeliet for oss og for andre.

Salme

Under sangen skjer innsamlingen/ofringen.

Takkebønn

P/L: Herre, takk for at du sørger for oss slik at vi kan gi videre av det du har gitt oss. Hjelp oss til å være gode forvaltere, og velsign disse gavene slik at evangeliet kan nå nye mennesker og vi kan utføre de oppgavene du har kalt oss til i denne menigheten. Amen.

Takkebønn
Vi takker Gud for at han har velsignet oss, slik at vi kan dele videre med andre.

(Dåp, konfirmasjon og/eller medlemsopptak)

Dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse
I Apg 2:41 ble de som hørte Guds ord og tok imot det døpt til den treenige Guds navn. Slik ble de også tatt opp i hans menighet, og fikk deretter ta imot Herrens nattverd. Det passer derfor godt at både dåp og konfirmasjon og medlemsopptakelse skjer etter preken og før nattverden.

Der det ikke feires nattverd, går gudstjenesten videre til velsignelsen, nederst på siden (Trykk her).

Nattverd

Lovprisning

P: Herren være med dere.
Menigheten reiser seg

M: Og med din Ånd (2 Tim 4:22)

P: Løft deres hjerter.

M: Vi løfter våre hjerter til Herren.

P: La oss takke Herren vår Gud.

M: Det er verdig og rett.
P: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og med samstemmig jubel priser serafer ditt navn. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge

Hellig Hellig

M: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være ham som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. (Jes 6:3, Matt 21:9)
P: Oppstandne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, å ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Forén oss med deg som grenene med vintreet, lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.

Del IV. Herrens nattverd
I Herrens nattverd møter vi Jesu Kristi nåde på en konkret måte i brød og vin.

Den korte dialogen i begynnelsen av nattverdsfeiringen kalles for prefasjonen. Den har vært en del av kirkens nattverdsfeiring ihvertfall siden begynnelsen av 200-tallet.

Hilsen
Hilsenen finner vi flere plasser i Bibelen. Presten står foran menigheten som Jesu Kristi tjener. Han taler Guds fred til menigheten. Når menigheten svarer „og med din Ånd“ (2 Tim 4:22) anerkjenner de prestens gudgitte kall.

Takkebønn før nattverden
Hele frelseshistorien har sitt midtpunkt i Kristus. Når vi samles til nattverd og ber vår bordbønn er det naturlig at det er nettopp der fokuset ligger.

Jesu eget legeme og blod er tilstede og nærværende i nattverdens brød og vin. Vi synger ordene til englene i Jes 6:3 og salmeordene fra Matt 21:9 for å aner-kjenne dette store mysterium:

“Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være ham som kommer i Herrens navn.”

Videre ber vi Gud om å gjøre oss verdige til å ta imot nattverden, slik at vi også én dag skal samles igjen i hans rike.

Herrens bønn

Uten vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye

M: Vår Far i himlene! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)


M: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)

Herrens bønn
Vi ber bønnen som Jesus selv lærte oss å be. Det passer godt å be “Gi oss i dag vårt daglige brød” og “tilgi oss vår skyld” rett før vi tar imot livets brød i nattverden (Matt 6:9-13).

Herrens innstiftelsesord


P: Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.
 (Matt 26:26-28, Mark 14:22-24, Luk 22:19-20, 1 Kor 11:23-25)

Herrens innstiftelsesord
Innstiftelsesordene er en gjentakelse av ordene som Jesus selv brukte når han innstiftet nattverden for første gang (Matt 26:26-28, Mark 14:22-24, Luk 22:19-20, 1 Kor 11:23-25). Ordene gjør nøyaktig det de sier og gir oss Kristi legeme og blod med brødet og vinen.

Du Guds Lam

M synger: Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred. (Joh 1:29)


Du Guds Lam
Sangen om Guds lam er et vitnesbyrd om at Jesus gav seg selv som offerlam til soning for våre synder (Joh 1:29).

Nattverdmåltidet

P: Velkommen frem til Herrens bord for å motta hans legeme og blod.
Nattverdgjestene kommer frem.


P: Dette er Jesu legeme gitt for deg

P: Dette er Jesu blod utøst for deg


Etter hver rekke som har fått nattverd sier presten:

P: Fred være med dere.


Etter utdelingen:

P: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han ga til soning for alle våre synder. 
Han styrke dere og holde dere oppe i en sann tro til det evige liv.

Nattverdsmåltidet
Når vi går frem til Herrens bord tar vi imot brødet og vinen. Hver og en av oss får høre de samme ordene om Jesus sa til sine disipler: “Dette er Jesu legeme” og “Dette er Jesu blod.”

Takkebønn etter nattverden

P: La oss takke og be.
P: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil styrke oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste oss i håpet om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Amen.

Takkebønn etter nattverden
Etter nattverden ber vi en bønn og takker for den store gaven som Gud har gitt oss.

Velsignelsen

Ved prest/biskop
P: Ta imot velsignelsen.
P: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Ved lek gudstjenesteleder:

Enten:
L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med oss alle (2 Kor 13:13)


Eller: A: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd. —

Del V. Avslutning
Mettet med Guds gode gaver sendes vi forsterket tilbake til hverdagen.

Velsignelsen
I 4 Mos 6:24-26 gav Gud disse velsignelsesordene til Aron, som han skulle bruke for å velsigne Israels folk. På samme måte som vi begynner Gudstjenesten i Jesu navn, sendes vi også ut med Herrens navn:

“Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.  Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.”

Slutningssalme

Utgangsbønn

Der det ikke feires nattverd, utelates ordene i kursiv.


L: Herre! Vi takker deg for at ditt ord igjen har gitt oss formaning og trøst, og for at vi har fått syndenes forlatelse og fellesskap med deg i den hellige nattverd.
Led oss nå ved din Hellige Ånd til et liv i kjærlighet og forsakelse, la Ordet bo i våre hjerter slik at vår neste kan se Deg i våre liv, og ditt Rike kan vokse på jord, og vi kan være beredt ved tidenes ende. Amen i Jesu Navn.

Postludium

Kunngjøringer

Utgangsbønn
Når gudstjensten er slutt takker vi Gud for at han har tjent oss med ord og sakrament. Vi ber om at disse gavene skal bære frukt i livene våre i uken som kommer.

Postludium = musikalsk avslutning
Postludium er latin og betyr etterspill. Her gis det rom for ettertanke og refleksjon.

Kunngjøringer
Til slutt er det rom for kunngjøringer, informasjon og ulike beskjeder om hva som skjer i menigheten.